وب سایت ایران پناهنده افتتاح شد

جهانی شدیم …

بنیاد ایران پناهنده در تاریخ  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ تأسیس گردیده و تاکنون ، فعالیتهای بسیاری در زمینه حقوق بشر و دفاع از پرونده پناهندگی پناهجویان ایرانی داشته و در حد توان در کلیه مسایل پناهندگی دخالت و مشارکت فعال داشته است.

مدیر بنیاد ایران پناهنده ، آقای توحید عزتی ، بعنوان حقوقدان وفعال حقوق بشر، بصورت خستگی ناپذیر در این عرصه، در خدمت جامعه پناهجویان و پناهندگان ایرانی در سراسر جهان می باشد.